Welcome, Guest

yo loksewama anibarya uttarpustikama key lekhnu parne bhanya chai k ni "key"????

gita rai

on 10 Jan, 2019

51
You need to login to reply on this post.
Join LokSewa Plus

RECEIVED ANSWERS
Murari Vai

on 10 Jan, 2019

``key´´ भनेको प्रश्नपत्रको कोड हो ; key अनुसार प्रश्नपत्रमा प्रश्नहरू र उत्तरहरू फरकफरक (यता / उता) हुन्छन 1 key उल्लेख गरिएन भने उत्तरपुस्तिका जाँच्न मिल्दैन 1