Welcome, Guest

सह व्यवस्थापक (चार्टड एकाउण्टेण्ट) पदको लागि राष्‍ट्रिय बिमा संस्थानमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद सह व्यवस्थापक (चार्टड एकाउण्टेण्ट)
जम्मा माग 1
संस्था राष्‍ट्रिय बिमा संस्थान
प्रकाशित मिति 2017-08-04
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-02
Views Count 311

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
2073/74/1खुला1
न्यूनतम योग्यता CA or ACCA or CPA with ICAN membership
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments