Welcome, Guest

लेखापाल पदको लागि कृषि बिकास बैंक लि.मा जागिरको अवसर

CLOSED
पद लेखापाल
जम्मा माग 50
संस्था कृषि बिकास बैंक लि.
प्रकाशित मिति 2017-09-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-05
Views Count 752

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
9/2074/75खुला28
9/2074/75महिला7
9/2074/75दलित2
9/2074/75मधेसी5
9/2074/75आदिबासी6
9/2074/75अपाङ्ग1
9/2074/75पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता प्रमाणपत तह
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

1 Comments

Anonymous

on 16 Sep, 2017

how to apply

Facebook Comments