Welcome, Guest

व्यवसाय सहायक पदको लागि कृषि बिकास बैंक लि.मा जागिरको अवसर

CLOSED
पद व्यवसाय सहायक
जम्मा माग 66
संस्था कृषि बिकास बैंक लि.
प्रकाशित मिति 2017-09-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-05
Views Count 538

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
8/2074/75खुला36
8/2074/75महिला10
8/2074/75दलित3
8/2074/75मधेसी7
8/2074/75आदिबासी8
8/2074/75अपाङ्ग1
8/2074/75पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता स्नातक वा साे सरह
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments