Welcome, Guest

Upcoming Vacancies


2
खुला
1
महिला
1
आदिबासी
4
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-02
अन्तिम मिति: 2017-08-31

1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-02
अन्तिम मिति: 2017-08-31

13
खुला
3
महिला
1
दलित
2
मधेसी
3
आदिबासी
1
पिछडिएका
23
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-02
अन्तिम मिति: 2017-08-31

1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02

1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02

1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02

1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02

1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02

2
खुला
1
महिला
1
आदिबासी
4
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02

11
खुला
3
महिला
1
दलित
2
मधेसी
2
आदिबासी
1
अपाङ्ग
20
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02

1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02

2
खुला
1
महिला
3
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-04
अन्तिम मिति: 2017-09-02


1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-08
अन्तिम मिति: 2017-09-06


2
खुला
1
महिला
1
मधेसी
4
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-08
अन्तिम मिति: 2017-09-06


1
खुला
1
महिला
1
आदिबासी
3
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-08
अन्तिम मिति: 2017-09-06

12
खुला
2
महिला
1
दलित
3
मधेसी
3
आदिबासी
1
पिछडिएका
22
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-10
अन्तिम मिति: 2017-09-08

18
खुला
3
महिला
2
दलित
4
मधेसी
5
आदिबासी
1
पिछडिएका
33
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-10
अन्तिम मिति: 2017-09-08

1219
खुला
207
महिला
155
दलित
290
मधेसी
331
आदिबासी
46
अपाङ्ग
52
पिछडिएका
2300
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-15
अन्तिम मिति: 2017-09-12

57
खुला
10
महिला
7
दलित
13
मधेसी
15
आदिबासी
1
अपाङ्ग
2
पिछडिएका
105
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-15
अन्तिम मिति: 2017-09-12

14
खुला
2
महिला
2
दलित
3
मधेसी
3
आदिबासी
1
पिछडिएका
25
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-15
अन्तिम मिति: 2017-09-12