Welcome, Guest

१. राष्ट्रिय जनगणना २०६८ सम्बन्धी समुह i र समुह ii मा जोडा मिलाउनुहोस र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्।
समुह i समुह ii
a. हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या 1. ५०.२७ प्रतिशत
b. पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या 2. ६.७३ प्रतिशत
c. तराइ क्षेत्रको जनसंख्या 3. ४४.०१ प्रतिशत
d. महिलाको जनसंख्या 4. ५१.५ प्रतिशत
5. ४३.०१ प्रतिशत

  1. a2,b1,c4,d3
  2. a2,b5,c1,d4
  3. a2,b3,c5,d1
  4. a3,b2,c1,d4

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume