Welcome, Guest

१. राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रम कहिलेबाट कक्षा कोठामा लागू गरियो ?

  1. शै.स.२०६९
  2. शै.स.२०७१
  3. शै.स.२०७२
  4. शै.स.२०७३

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume