Welcome, Guest

२०७४।०८।२० - लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय खोटाङ, दिक्तेलको वि.नं. ११०४२/०७३-७४, (आंतरिक) नेपाल विविध सेवा¸ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

2074-08-20 - Written Results Download


Facebook Comments