Welcome, Guest

२०७४।७।२७ - नेपाल सेना अधिकृत क्याडेट पदको मिति २०७४।०७।१८ गते संचालन भएको आई.क्यू. परीक्षामा सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटर,दिपायलमा सम्मिलित भर्इ लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2074-07-27 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments