Welcome, Guest

२०७४।०७।२७ - नेपाली सेना अधिकृत क्याडेट पदको मिति २०७४।०७।१८ गते संचालन भएको आई.क्यू. परीक्षामा पश्‍चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारक पोखराबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2074-07-27 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments