Welcome, Guest

२०७४।७।२४ - प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३०१६ र १३०२०/०७३-७४ (खुला र अपाङ्ग), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

2074-07-24 - Written Results Download


Facebook Comments