Welcome, Guest

२०७४/०७/२४ - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको वि.नं. ११५२४-११५२९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

2074-07-24 - Written Results Download


Facebook Comments