Welcome, Guest

२०७४।७।२३ - प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३०९९-१३१०३/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

2074-07-23 - Written Results Download


Facebook Comments