Welcome, Guest

२०७४।७।२३ - प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३१०७-१३१०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

2074-07-23 - Written Results Download


Facebook Comments