Welcome, Guest

२०७४।५।२६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७१२८-१७१३१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी , जियोकेमिष्ट/भू-गर्भविद/रिसर्च अफिसर/जियोफिजिसिष्ट/मिनरलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा

2074-05-26 - Written Results Download

Discussion Forum at After News

Facebook Comments