Welcome, Guest

२०७४/४/२७ - लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, अ.न.मि. पद र विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2074-04-27 - Parikshya Kendra Download