Welcome, Guest

२०७४/३/१ - मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०५-१०६११/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

2074-03-01 - Written Results Download