Welcome, Guest

२०७४।२।३१ - लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको वि.नं. १२९१२-१२९१८/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) , रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

2074-02-31 - Written Results Download