Welcome, Guest

२०७४/२/३१ - पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१२-१००१७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

2074-02-31 - Written Results Download