Welcome, Guest

२०७४।२।३० - लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५१३–१५५१९/०७३।७४ (खुला, समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा

2074-02-30 - Written Results Download