Welcome, Guest

२०७४।२।२९ - लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय बाग्लुङको वि.नं. १३८५५-१३८६०/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) , रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

2074-02-29 - Written Results Download