Welcome, Guest

२०७४/०२/२९ - लोक सेवा आयोग¸ कर्णाली अञ्चल कार्यालय¸ जुम्लाको विज्ञापन नं. १५१५५-१५१६०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

2074-02-29 - Written Results Download