Welcome, Guest

२०७४/२/२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. १०९५५-१०९६१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

2074-02-29 - Written Results Download