Welcome, Guest

२०७७।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौंको वि.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), नेपाल परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवाको संयुक्त र एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप

2077-06-26 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments