Welcome, Guest

२०७७।०६।२३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुल्ला,समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दिपायल र महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र बाट प्रथम चरण उतीर्ण भएका सम्पूर्ण

2077-06-23 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments