Welcome, Guest

२०७७।०६।२३ - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालको वि.नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुल्ला,समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको स

2077-06-23 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments