Welcome, Guest

2077-06-22 - लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुल्ला,समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2077-06-22 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments