Welcome, Guest

2077-06-22 - लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुल्ला,समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2077-06-22 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments