Welcome, Guest

2077/06/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने आयोगको वि.नं.१६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौं र हेटौंडा

2077-06-22 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments