Welcome, Guest

2077/06/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने आयोगको वि.नं.१६६९३/०७६-७७ (आ.प्र.) व्यवस्थापिका संसद सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

2077-06-22 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments