Welcome, Guest

2077/06/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने आयोगको वि.नं.१६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल न्याय सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित

2077-06-22 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments