Welcome, Guest

2077-6-22 - धनकुटा कार्यलयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694-16700/076-77, विभिन्न सेवा समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2077-06-22 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments