Welcome, Guest

२०७७/०६/२१ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७(खुला/समावेशी), रा. प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि पोखरा परीक्षा केन्द्र

2077-06-21 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments