Welcome, Guest

२०७७/०६/२१ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७(खुला/समावेशी), रा. प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त र एकीकृत (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यावस्थापिका संसद), शाखा अधिकृत वा सो सरह

2077-06-21 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments