Welcome, Guest

२०७६/०४/२९ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने अधिकृत छैठौ तह (प्राविधिक) का विभिन्न पदहरूको लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूको प्रथम चरणको प्रतियोगित्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2076-04-29 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments