Welcome, Guest

२०७६/०३/२६ - लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०६-१०६०७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा, आ.ले.प.), छैठौँ तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदका लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूकाे प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भ

2076-03-26 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments