Welcome, Guest

२०७६/०३/२५ - लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुर को विज्ञापन नं.१६३०८-१६३०९/०७५-७६(खुला, महिला) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तरगत छैठौ तह अधिकृत (प्रशासन , लेखा) /आ.ले.प.अधिकृत (अप्राविधिक) पदमा online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुक

2076-03-25 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments