Welcome, Guest

२०७६।०३।१४ - आयोगको विज्ञापन नम्बर १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालय र बाग्लुङ कार्यालयबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण सम्पूर्ण उम

2076-03-14 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments