Welcome, Guest

लोक सेवा आयाेग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०३/०६ गते सञ्चालित नेपाली सेनाकाे विज्ञापन नं. ०७५/७६/५३(खुला र समावेशी), सैन्य पदकाे श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र चितवन(काली बहादुर गण) भरतपुर व्यारेककाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना

2076-03-15 - Written Results Download


Facebook Comments