Welcome, Guest

लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६।०३।०६ गते सञ्चालित नेपाली सेनाको बिज्ञापन नं . ०७५/७६/५३(खुला र समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार व्यारेक, सिन्धुलीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

2076-03-14 - Written Results Download


Facebook Comments