Welcome, Guest

लोक सेवा आयोग, हेटाौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०३/०६ गते सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३(खुला र समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. सुपारेटार भर्ना छनौट केन्द्र, हेटौंडाकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना

2076-03-13 - Written Results Download


Facebook Comments