Welcome, Guest

२०७५/११/२२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला/समावेशी), लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका ससद सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षामा लोक सेवा आयोग बाग्लुङ कार्यालय र पोखरा कार्यालयबाट परीक्षामा समावेश भई उत्ती

2075-11-22 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments