Welcome, Guest

२०७५।११।२१ - आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल र महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्रबाट सम्मिलित उम्मेदवारहरुमध्ये प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उ

2075-11-21 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments