Welcome, Guest

2075-11-17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16681-16686/075-76(खुला/समावेशी), व्यवस्थापिका ससद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराइ प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएक

2075-11-17 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments