Welcome, Guest

2075-11-05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16674-16680/075-76, नेपाल न्याय सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा राख्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2075-11-05 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments