Welcome, Guest

२०७५।१०।१४ - बिज्ञापन नं.१६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला तथा समाबेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग, दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको

2075-10-14 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments