Welcome, Guest

2075/10/11 - आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शा.अ. वा सो सरह पदको लागि पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको

2075-10-11 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments