Welcome, Guest

2075/10/11 - आयोगको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला/समावेशी) लेखापरीक्षण/ब्यवस्थापिका- संसद सेवाको एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेद

2075-10-11 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments