Welcome, Guest

लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५२०८-१५२११/०७४-७५ (खुला/समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्रा.) सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

2075-07-16 - Written Results Download


Facebook Comments