Welcome, Guest

लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३०६९-१३०७१, १३०७२/०७४-७५, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.दिवतीय श्रेणी, अपरेटर र इलेक्टिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना

2075-06-26 - Written Results Download


Facebook Comments